دستگاه بادام شکن

دستگاه بادام شکن یک ابزار صنعتی است که برای خشک کردن و شکستن بادام استفاده می‌شود. این دستگاه با استفاده از یک موتور قدرتمند که از برق تغذیه می‌شود، بادام‌ها را درون یک مخزن شکنشده قرار می‌دهد و سپس با چرخش مخزن، بادام‌ها را به صورت آرام و به‌صورت همگن خرد می‌کند. بعد از چرخش، بادام‌های شکسته درون یک سرنده قرار می‌گیرند که با کمک توربین هوایی، هوای خشک را به آنها منتقل می‌کند تا خشک شوند. با استفاده از دستگاه بادام شکن بده، فرآیند شکستن و خشک کردن بادام به‌روش صنعتی صورت می‌گیرد و این موجب رفع نیاز به دستی کاری و تراشیدن دستی بادام‌ها می‌شود و باعث افزایش کیفیت نهایی بادام می‌گردد.

0918-221-1164